Bộ đề kiểm tra định kì học kì 1 Hóa 9 có đáp án (Mới nhất) - Đề 31

  • 10079 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cho các chất sau: CuO, BaCl2, Ag, C, NaHCO3. Số chất tác dụng được với dung dịch H2SO4 đặc nóng là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Tất cả các chất đã cho đều tác dụng với axit sunfuric đặc, nóng

CuO+H2SO4CuSO4+H2O

BaCl2+H2SO4BaSO4+2HCl

 2Ag+H2SO4  dactoAg2SO4+SO2+2H2O

C+2H2SO4  dactoCO2+2SO2+2H2O

2NaHCO3+H2SO4Na2SO4+2CO2+2H2O


Câu 2:

Thuốc thử để nhận biết ba lọ mất nhãn chứa các dung dịch riêng biệt H2SO4, BaCl2, NaCl là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Sử dụng quỳ tím để nhận biết axit H2SO4, H2SO4 làm quỳ tím hóa đỏ, hai dung dịch còn lại không làm quỳ tím đổi màu. Sau đó cho H2SO4 vào 2 dung dịch còn lại, dung dịch nào phản ứng tạo kết tủa trắng là BaCl2, còn lại là NaCl

H2SO4+BaCl2BaSO4+2HCl 


Câu 3:

Dãy các chất nào sau đây đều phản ứng với dung dịch NaOH?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

2NaOH+H2SO4Na2SO4+2H2O

2NaOH+CO2Na2CO3+H2O

2NaOH+CaHCO32CaCO3+Na2CO3+2H2O

NaOH+AlOH3NaAlOH4


Câu 4:

ứng dụng nào sau đây không phải của nước Javen?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D


Câu 5:

Cho các phản ứng sau:

(1) MnO2 + HCl đặc

(2) Cl2 + NaOH loãng

(3) Fe + HCl loãng

(4) CO + CuO

Các phản ứng tạo ra đơn chất là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

1MnO2+4HCldactoMnCl2+Cl2+2H2O

2Fe+2HClFeCl2+H2 

3Co+CuOtoCu+CO2


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận