Bộ đề kiểm tra định kì học kì 1 Hóa 9 có đáp án (Mới nhất) - Đề 33

  • 10195 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Trường hợp nào sau đây có phản ứng tạo sản phẩm là kết tủa màu xanh?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Đồng (II) oxit là kết tủa màu xanh lam

2NaOH+CuSO4CuOH2+Na2SO4 


Câu 2:

Hai khí nào sau đây đều là nguyên nhân gây ra mưa axit?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B


Câu 3:

Chọn một hóa chất để phân biệt các dung dịch riêng biệt đựng trong các lọ mất nhãn sau: NaOH, H2SO4, HCl, Na2CO3

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Cho BaCl2 vào 4 dung dịch trên, có 2 dung dịch cho kết tủa là H2SO4 và Na2CO3

BaCl2+H2SO4BaSO4+2HCl

BaCl2+Na2CO3BaCO3+2NaCl 

Lấy một trong các dung dịch còn lại lần lượt tác dụng với 2 kết tủa nêu trên, nếu kết tủa tan là BaCO3 và dung dịch đã lấy là HCl. Nếu kết tủa không tan là BaSO4 và dung dịch đã lấy là NaOH


Câu 4:

Tính chất đặc biệt của H2SO4 đặc, nóng là tác dụng được với các chất trong dãy nào sau đây mà H2SO4 loãng không tác dụng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Axit sunfuric đặc, nóng có tính háo nước và tính oxi hóa mạnh nên tác dụng được với Cu, S, đường saccarozơ (hút nước và tác dụng với C)

Cu+2H2SO4toCuSO4+SO2+2H2O
S+2H2SO4to3SO2+2H2O 
C+2H2SO4toCO2+2SO2+2H2O

Câu 5:

Từ Zn, dung dịch H2SO4 loãng, CaCO3, KMnO4 có thể điều chế trực tiếp những khí nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Zn+H2SO4ZnSO4+H2

CaCO3+H2SO4CaSO4+H2O+CO2

2KMnO4toK2MnO4+MnO2+O2 


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận