Bộ đề kiểm tra định kì học kì 1 Hóa 9 có đáp án (Mới nhất) - Đề 26

  • 10072 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Từ số hiệu nguyên tử của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn, có thể biết được những thông tin nào sau đây.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Số hiệu nguyên tử của một nguyên tố cho biết số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử, số electron trong nguyên tử và số thứ tự của nguyên tố trong bảng tuần hoàn.


Câu 2:

Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch H2SO4 và dung dịch NaOH đều thu được kết tủa trắng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

BaHCO32+H2SO4BaSO4+2CO2+2H2O

BaHCO32+2NaOHBaCO3+Na2CO3+2H2O 


Câu 3:

Dùng 7,84 lít khí CO (đktc) khử hoàn toàn hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3. Phản ứng kết thúc thu được 14,4 g hỗn hợp hai kim loại. Thành phần % về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp thu được là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

CO+CuOtoCO2+Cu

   x                                                                      x 

3CO+Fe2O3to3CO2+2Fe

3y2                                                                        y

Đặt x, y lần lượt là số mol của kim loại Cu và Fe thu được trong hỗn hợp.

mKL = mCu + mFe = 64x + 56y = 14,4 (g) (1)

Số mol khí CO là: nCO=VCO22,4=7,8422,4=0,35mol 

Từ phương trình nCO=x+3y2=0,35mol2 

Từ (1) và (2) x=0,05moly=0,2mol 

Thành phần phần trăm về khối lượng Cu và Fe trong hỗn hợp kim loại là:

%mCu=mCumKL.100%=0,05.6414,4.100%22,22%
%mFe=100%%mCu=100%22,22%=77,78% 

Câu 4:

Cho dãy các nguyên tố nhóm VA: N – P – As – Sb – Bi. Từ N đến Bi theo chiều tăng điện tích hạt nhân, tính kim loại thay đổi như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Trong một nhóm, đi theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, tính phi kim giảm dần, tính kim loại tăng dần.


Câu 5:

Có một hỗn hợp rắn gồm silic đioxit và nhôm oxit. Hỗn hợp này có thể tác dụng với chất nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Silic đioxit và nhôm oxit đều tác dụng được với NaOH và KOH

SiO2+2NaOHtoNa2SiO2+H2O

Al2O3+2NaOH+3H2O2NaAlOH4 


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận