Bộ đề kiểm tra định kì học kì 1 Hóa 9 có đáp án (Mới nhất) - Đề 30

  • 10131 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Dãy các chất làm phenolphtalein hóa đỏ là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Các dung dịch bazơ làm phenolphtalein không màu hóa đỏ


Câu 2:

Cho các chất sau: Al, Mg, CuO, Fe, H2S, HCl, C. Dãy gồm các chất không phản ứng với axit sunfuric đặc nguội là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Các kim loại Al, Fe thụ động hóa trong H2SO4 đặc, nguội


Câu 3:

Một mẫu khí thải được sục vào dung dịch CuSO4, thấy xuất hiện kết tủa màu đen. Hiện tượng trên do chất nào có trong khí thải gây ra?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Khí H2S tác dụng với dung dịch CuSO4 tạo kết tủa CuS đen không tan lại trong axit

H2S+CuSO4CuS+H2SO4 


Câu 4:

Có 4 kim loại Al, Fe, Mg, Cu và 4 dung dịch ZnSO4, AgNO3, CuCl2, Al2(SO4)3. Kim loại nào tác dụng với cả 4 dung dịch trên?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Mg đứng trước các kim loại Al, Fe, Zn, Cu trong dãy hoạt động hóa học của kim loại nên có thể đẩy các kim loại đó ra khỏi dung dịch muối của chúng.

Mg+ZnSO4MgSO4+Zn

Mg+2AgNO3MgNO32+Ag

Mg+CuCl2MgCl2+Cu

3Mg+Al2SO433MgSO4+2Al


Câu 5:

Cho sơ đồ phản ứng sau:

M+HClN+NaOHCuOH2  

M là chất rắn nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

CuO+2HClCuCl2+H2O
CuCl2+2NaOHCuOH2+2NaCl 

Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận