Bộ đề kiểm tra định kì học kì 1 Hóa 9 có đáp án (Mới nhất) - Đề 35

  • 10123 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cho các oxit sau: P2O5, Na2O, CO2, ZnO, MgO, CuO, Al2O3, BaO, FeO, SO3. Trong các oxit trên, số oxit tác dụng được với nước là a, số oxit tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là b, số oxit tác dụng được với dung dịch bazơ là c. Giá trị a, b, c lần lượt là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

- Oxit tác dụng được với nước: P2O5, Na2O, CO2, BaO, SO2

- Oxit tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng: Na2O, ZnO, MgO, CuO, Al2O3, BaO, FeO

- Oxit tác dụng được với dung dịch Bazơ là: P2O5, CO2, ZnO, Al2O3, SO2


Câu 3:

Ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại do

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B


Câu 4:

Chất nào sau đây không dùng để làm khô khí CO2?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

CO2 có thể tác dụng với dung dịch NaOH nên NaOH rắn không được dùng để làm khô khí CO2


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận