Bộ đề kiểm tra định kì học kì 1 Hóa 9 có đáp án (Mới nhất) - Đề 23

  • 10124 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Dẫn khí CO2 vào ống nghiệm chứa nước cất và quỳ tím. Sau đó đun nhẹ ống nghiệm. Hiện tượng quan sát được là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Khi khí CO2 vào nước xảy ra phản ứng axit cacbonic làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ

CO2+H2OH2CO3 

Axit cacbonic là một axit yếu, dễ bị phân hủy nên khi có tác động của nhiệt độ axit cacbonic lập tức bị phân hủy lại thành CO2 bay ra khỏi dung dịch, do đó màu đỏ của quỳ tím nhạt đi.


Câu 2:

Một bạn học sinh tiến hành nung hợp chất muối Mg(HCO3)2. Hỗn hợp rắn thu được sau khi nung có thể có tối đa bao nhiêu chất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Sau khi nung, hỗn hợp rắn có thể chứa Mg(HCO3)2 dư, MgCO3 và MgO

MgHCO32toMgCO3+CO2+H2O
MgCO3toMgO+CO2 

Câu 3:

Oxit nào tạo ra từ quá trình oxi hóa không hoàn toàn cacbon, là một oxit trung tính và rất độc?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Quá trình oxi hóa không hoàn toàn cacbon tạo ra cacbon monooxit, là một oxit trung tính và rất độc: 2C+O2to2CO 


Câu 4:

Để phân biệt khí SO2 và khí CO2 có thể dùng chất nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Khí SO2 làm mất màu dung dịch Br2, còn khí CO2 thì không. Do đó có thể dùng dung dịch brom để nhận biết 2 khí này.


Câu 5:

Cặp chất nào dưới đây không thể cùng tồn tại trong một dung dịch?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Cặp chất không cùng tồn tại trong một dung dịch là cặp chất có thể tác dụng với nhau

KHCO3+HClKCl+CO2+H2O 


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận