Đề thi Học Kì 2 môn hóa lớp 12 cực hay có lời giải (Đề số 1)

  • 7262 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Chất nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh

Xem đáp án

Đáp án B

Quì xanh: NaOH

Quì đỏ: Không có chất nào

Quì tím: BaCl2; NaCl; KCl


Câu 2:

Hỗn hợp Cu và Fe2O3 có cùng số mol. Dung dịch nào sau đây hòa tan hết được hỗn hợp trên

Xem đáp án

Đáp án D

A và B. NH3 và NaOH đều không phản ứng được với cả 2 chất trên.

C. 2AgNO3 + Cu → Cu(NO3)2 + 2Ag (Cả Ag và Cu(NO3)2 đều không phán ứng được với Fe2O3)

D. Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

     2FeCl3 + Cu → CuCl2 + 2FeCl2  (Thỏa mãn điều kiện đề bài)


Câu 3:

Trường hợp nào sau đây khi phản ứng kết thúc còn thu được kết tủa

Xem đáp án

Đáp án D

a) Ca(HCO3)2 + 2HCl → CaCl2 + 2CO2 + 2H2O

b) CuCl2 + 4NH3 → [Cu(NH3)4]Cl2 (tan)

c) AlCl3 + 3NaOH → 3NaCl + Al(OH)3

    Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

d) NaAlO2 + CO2 + 2H2O → NaHCO3 + Al(OH)3


Câu 4:

Cho 14 gam hỗn hợp Mg, Fe, Zn vào dung dịch H2SO4 loãng dư tạo ra 6,72 lít H2 (đktc). Khối lượng muối sunfat thu được trong dung dịch là:

Xem đáp án

Đáp án B

Ta thấy các kim loại đều phản ứng với axit theo phản ứng tổng quát: R + H2SO4 → RSO4 + H2

Có: nH2 = 6,72: 22,4 = 0,3 mol => nRSO4 =  nH2 = 0,3 mol = nSO4

Bảo toàn nguyên tố: mRSO4 = mR + mSO4 = 14 + 0,3.96 = 42,8g


Câu 5:

Hòa tan hoàn toàn 4,6 gam Na vào 24 gam nước thu được dung dịch NaOH có nồng độ

Xem đáp án

Đáp án B

nNa = 4,6: 23 = 0,2 mol

- Phản ứng: Na + H2O → NaOH + 0,5H2

Mol             0,2               0,2      0,1

Bảo toàn khối lượng: mNa + mH2O = mdd + mH2

=> mdd = 4,6 + 24 – 0,1.2 = 28,4g

=> C%NaOH = 0,2.40: 28,4 = 28,17%


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận