Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số

  • 7757 lượt xem

  • 28 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Hãy biểu diễn bằng phần tô màu:

1/4 của hình vuông

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Xem đáp án »

Cách vẽ: vẽ 2 đường chéo của hình vuông ta được 4 hình tam giác bằng nhau, tô màu một hình tam giác ta được 1/4 của hình vuông (hình 1).


Câu 2:

Hãy biểu diễn bằng phần tô màu:

2/3 của hình chữ nhật

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Xem đáp án »

Cách vẽ: chia chiều dài của hình chữ nhật thành 3 phần bằng nhau , tô màu 2 phần ta được 2/3 của hình chữ nhật (hình 2).


Câu 17:

Viết tập hợp A các số nguyên x , biết rằng -284x-217

Xem đáp án »

Theo bài ra, ta có:

Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11

Mà x ∈ Z ⇒ x ∈ {-7; -6; -5; -4}

Vậy A = {-7; -6; -5; -4}


Câu 24:

Tìm các cặp số tự nhiên n sao cho các phân số sau có giá trị là số nguyên: n+4n

Xem đáp án »

Để phân số Giải bài tập Toán 11 | Giải Toán lớp 11 có giá trị là số nguyên

thì n + 4 ⋮ n . Mà n ⋮ n

⇒ 4 ⋮ n ⇒ n ∈ Ư(4) = {±1; ±2; ±4}

Mặt khác, n là số tự nhiên ⇒ n ∈ {1; 2; 4}


Câu 25:

Tìm các cặp số tự nhiên n sao cho các phân số sau có giá trị là số nguyên: n-24

Xem đáp án »

Để phân số n-24 có giá trị là số nguyên

thì n - 2 ⋮ 4 ⇒ n = 4k + 2 (k ∈ N)


Câu 26:

Tìm các cặp số tự nhiên n sao cho các phân số sau có giá trị là số nguyên: 6n-1

Xem đáp án »

Để phân số 6n-1 có giá trị là số nguyên

thì 6 ⋮ (n - 1)

⇒ (n – 1) ∈ Ư(6) = {±1; ±2; ±3; ±6}

Ta có bảng sau:

n - 1-112-23-36-6
n023-14-27-5

Kết hợp với điều kiện n là số tự nhiên

⇒ n ∈ {0; 2; 3; 4; 7}

Vậy n ∈ {0; 2; 3; 4; 7}.


Câu 27:

Tìm các cặp số tự nhiên n sao cho các phân số sau có giá trị là số nguyên: nn-2

Xem đáp án »

Để phân số nn-2 có giá trị là số nguyên

thì n ⋮ n - 2 ⇒ n - 2 + 2 ⋮ n - 2

Mà n - 2 ⋮ n - 2 ⇒ 2 ⋮ n - 2

⇒ (n – 2) ∈ Ư(2) = {±1; ±2}

Ta có bảng sau:

n - 2-11-22
n1304

Kết hợp với điều kiện n là số tự nhiên

⇒ n ∈ {0; 1; 3; 4}

Vậy n ∈ {0; 1; 3; 4}.


Câu 28:

Cho A = {−3; 0; 7}. Hãy viết tất cả các phân số a/b với a, b ∈ A

Xem đáp án »

Số 0 không thể lấy làm mẫu của phân số

Lấy -3 làm mẫu, ta viết được 3 phân số là Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Lấy 7 làm mẫu, ta viết được 3 phân số là Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Vậy ta viết tất cả được 6 phân số.


Bài thi liên quan

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận