Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số

  • 10352 lượt xem

  • 19 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Tìm mẫu chung nhỏ nhất của các phân số sau: 15 và -27

Xem đáp án »

Ta có mẫu chung nhỏ nhất của các phân số là bội chung nhỏ nhất của các mẫu số

15 và -27

BCNN của 5 và 7 là: 5.7 = 35

Vậy mẫu chung nhỏ nhất của hai phân số trên là 35


Câu 2:

Tìm mẫu chung nhỏ nhất của các phân số sau: 25; 325 và -13

Xem đáp án »

25; 325 và -13

BCNN của 5, 25 và 3 là 25.3 = 75

Vậy mẫu chung nhỏ nhất của ba phân số trên là 75


Câu 3:

Tìm mẫu chung nhỏ nhất của các phân số sau: 512; -38 ; -23và 724

Xem đáp án »

512; -38 ; -23và 724

Vì 24 chia hết cho 12, 8 và 3 nên mẫu chung nhỏ nhất của bốn phân số trên là 24


Câu 9:

Quy đồng mẫu các phân số: 17320 và -980

Xem đáp án »

Vì 320 chia hết cho 80 nên mẫu chung của hai phân số là 320.

Ta có: Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6


Câu 13:

Khi so sánh hai phân số 3/7 và 2/5 , hai bạn Liên và Oanh đều đi đến kết quả 3/7 lớn hơn 2/5 nhưng mỗi người giải thích một khác. Liên cho rằng : "Khi quy đồng mẫu thì 3/7 = 15/35 và 2/5 = 14/35 mà 15/35 lớn hơn 14/35 nên 3/7 lớn hơn 2/5 . Còn Oanh lại giải thích: "Sở dĩ 3/7 lớn hơn 2/5 vì 3 lớn hơn 2 và 7 lớn hơn 5"". Theo em , bạn nào giải thích đúng ? Vì sao ?

Xem đáp án »

Theo phương pháp so sánh hai phân số có cùng mẫu số mà chúng ta đã được học thì bạn Liên giải thích đúng, còn Oanh giải thích sai.

Ví dụ cho thấy bạn Oanh sai : hai phân số 3/8 và 1/2 có 3 lớn hơn 1 còn 8 lớn hơn 2 nhưng 3/8 nhỏ hơn 1/2 vì khi quy đồng về mẫu số chung là 8 thì ta có: Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6


Câu 14:

Tìm phân số có mẫu số bằng 7, biết rằng khi cộng tử với 16 , nhân mẫu với 5 thì giá trị của phân số đó không thay đổi.

Xem đáp án »

Gọi n/7 (n ∈ Z) là phân số cần tìm

Theo đề bài ta có: Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6⇔ 35. n = 7 (n + 16)

⇔ 35n – 7n = 112 ⇔ n(35 - 7) = 112 ⇔ n = 112 : 28 ⇔ n = 4

Vậy phân số cần tìm là 4/7

Thử lại: Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6


Câu 18:

Rút gọn rồi quy đồng mẫu các phân số sau :

C=10101008.8-994D=1.2.3+2.4.6+3.6.9+5.10.151.3.6+2.6.12+3.9.18+5.15.30

Xem đáp án »

Ta có 1008. 8 – 994 = 1008. 7 + 1008 – 994

            = 1008. 7 + 14

            = 7. (1008 + 2) = 7. 1010

Vậy C = 1010/(7.1010) = 1/7

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6


Bài thi liên quan

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận