Ôn tập toán chương 2

  • 964 lượt xem

  • 158 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Tính (-12) + 25 + 75 + 12

Xem đáp án »

(-12) + 25 + 75 + 12 = (-12) + 12 + 25 + 75 = 0 +100 = 100


Câu 2:

Tính 60 + 12 + ( - 17) + ( - 43)

Xem đáp án »

60 +12 + (-17) + (-43) = 60 + [(-17) + (-43)] +12 = 12


Câu 3:

Tính (-2)+ (-87)+ (-18)+ 87

Xem đáp án »

(-2) + (-87) + (-18) + 87 = [(-2) + (-18)] + [(-87) + 87]= -20


Câu 4:

Tính ( -1) + (-2) + 36 + (-17)

Xem đáp án »

(-1)+(-2) + 36 + (-17) = 36+[(-1) + (-2) + (-17)]= 36 - 20 = 16


Câu 9:

Rút gọn biểu thức 2x + (- 61) - (21 - 61)

Xem đáp án »

2x + (-61) - (21 - 61) = 2x - 21 + (61 - 61) = 2x - 21


Câu 11:

Rút gọn biểu thức 11 - (13 - x) + (13 -  11)

Xem đáp án »

11- (13 - x) + (13 - 11) = (11- 11) + (13- 13) + x = x


Câu 12:

Rút gọn biểu thức 25 - (15 - x + 303) +303

Xem đáp án »

25 - ( 15 - x + 303) + 303 = 25 - 15 + (303 - 303) + x = x + 10


Câu 31:

Tìm số nguyên x biết -4x + 5 = -15

Xem đáp án »

(-4).x + 5 = -15 => (-4)x = (-15) -5 => (-4) x = -20 => x = 5


Câu 37:

Tìm các số nguyên x, y sao cho (x - 3).(y + 2) =5.

Xem đáp án »

(x - 3).( y + 2) = 5 mà 5 = 1.5 = (-1).(-5) nên ta tìm được các cặp (x;y) là (4;3), (8;-l), (2;-7), (-2,-3).


Câu 70:

Tìm số tự nhiên x sao cho 15 + 5(x - 2018) = 3.22.5

Xem đáp án »

15+5.(x2018)=3.22.55.(x2018)=6015=45x=9+2018=2027


Câu 82:

Viết tập hợp các số nguyên tố nhỏ hơn 30

Xem đáp án »

Tập các số nguyên tố nhỏ hơn 30 là:  

2,3,5,7,11,13,17,19,23,29


Câu 83:

Viết tập hợp các ước của 30.

Xem đáp án »

Tập hợp các ước của 30 là 1,2,3,5,6,10,15,30


Câu 104:

Tìm tập hợp các ước của -8

Xem đáp án »

A=1;  1;  2;  2;  4;  4;  8;  8.


Câu 121:

Tính giá trị biểu thức (-12).7 -6.(-5)

Xem đáp án »

(12).76.(5)=(84)(30)=(84)+30=54.


Câu 122:

Tính giá trị biểu thức (-6).9 -(-9).8

Xem đáp án »

(6).9(9).8=(54)(72)=(54)+72=18.


Câu 124:

Tính giá trị biểu thức 9.(-6) -(-2)3

Xem đáp án »

9.(6)(2)3=(54)(8)=(54)+8=46.


Câu 127:

Tính nhanh (18+ 29) + (158 -18 - 29)

Xem đáp án »

(18+29)+(1581829)=18+29+1581829=(1818)+(2929)+158=0+0+158=158.


Câu 128:

Tính nhanh (13 - 135 + 49) - (13 + 49)

Xem đáp án »

(13135+49)(13+49)=13135+491349=(1313)+(4949)135=0+0135=135.


Câu 129:

Tính nhanh -326 -(115 -326)

Xem đáp án »

326(115326)=326115+326=(326+326)115=0115=115.


Câu 130:

Tính nhanh 34.(-84) + 16.(-34)

Xem đáp án »

34.(84)+16.(34)=34.(84)+(16).34=34.(84)+(16)=34.(100)=3400.


Câu 131:

Tính nhanh (-4).37.(-25)

Xem đáp án »

(4).37.(25)=(4).(25).37=100.37=3700.


Câu 132:

Tính nhanh 12.(-2).(-3).(-5)

Xem đáp án »

12.(2).(3).(5)=(2).(5).12.(3)=10.(36)=360.


Câu 133:

Tính nhanh 31.(-28) + (-31).12

Xem đáp án »

31.(28)+(31).12=31.(28)+31.(12)=31.(28)+(12)=31.(100)=3100.


Câu 134:

Tính nhanh (-124) + 54.124 + (-124).(-47)

Xem đáp án »

(124)+54.124+(124).(47)=(124).1+(54).(124)+(124).(47)=(124).1+(54)+(47)=(124).(100)=12400.


Câu 139:

Tìm B(-6)

Xem đáp án »

B(6)=0;  ±6;  ±12;  ±18;  ...


Câu 140:

Tìm Ư(-20)

Xem đáp án »

Ư(20)=±1;  ±2;  ±4;  ±5;  ±10;  ±20


Câu 148:

Thực hiện phép tính |-105| + |-25| + (-105) + 50

Xem đáp án »

 |-105| + |-25| + (-105) + 50

= 105 + 25 + ( - 105) + 50   

= [105 + ( -105)] + ( 25 + 50 ) 

= 0 + 75 = 75


Câu 149:

Thực hiện phép tính 465 + [(-38) + (-465)] - [12 - (-42)]

Xem đáp án »

465 + [(-38) + (-465)] - [12 - (-42)]

= 465 + ( - 38) + ( -465) – 12 – 42      

= [ 465 + (- 465) ] – ( 12 + 42 )       

= 0 – 54 = 0 + ( -54 ) = -54                

 


Câu 150:

Thực hiện phép tính 65.(-19) + (-19).24 + (-19).11

Xem đáp án »

65.(-19) + (-19).24 + (-19).11

= ( - 19) . ( 65 + 24 + 11 )                          

= ( -19) . 100 = -1900                                  


Câu 151:

Thực hiện phép tính 32+2352+43

Xem đáp án »

32+2352+43= 9 + 8  25 + 64 = 56                                                


Câu 153:

Tìm số nguyên x biết (x - 4)(x2 - 25) = 0

Xem đáp án »

x4x225=0=>x4=0x225=0=>x=4x2=25=>x=4x=±5


Câu 155:

Tìm số nguyên x biết -19 + 4(2 - x) = 25 - x

Xem đáp án »

19+4(2x)=25x19+84x=25x4xx=19+8253x=36=>x=12


Câu 156:

Thu gọn biểu thức sau A = (a + b - c + d) - (-a - b + c - d)

Xem đáp án »

 A = ( a+ b – c + d ) – ( - a – b + c – d ) 

    =  a+ b – c + d  + a + b -  c + d

    = 2a + 2b + 2d – 2c  


Câu 157:

Thu gọn biểu thức sau:

B = (a + b - c) + ( a - b) - (a - b - c)

Xem đáp án »

B = ( a+ b – c ) + ( a – b ) – ( a – b - c )

   = a+ b – c  +  a – b  –  a + b +  c = a + b  


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận