Trắc nghiệm Bài ôn tập chương 1 hình hoc có đáp án (Vận dụng)

  • 2605 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 3:

Cho n (n>1) đường thẳng phân biệt cắt nhau tại O. Hỏi có bao nhiêu cặp góc đối đỉnh được tạo thành?

Xem đáp án

Với n đường thẳng phân biệt giao nhau tại 1 điểm có 2n tia chung gốc.

Số góc tại bởi hai tia chung gốc: 2n(2n-1):2=n(2n-1)

Trong đó có n góc bẹt. Số góc còn lại là n(2n-1)-n=2n(n-1)

Vậy số cặp góc đối đỉnh là n(n-1)

Đáp án cần chọn là A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận