Trắc nghiêm bài tập theo tuần Toán 7-Tuần 2 có đáp án

  • 636 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tính:

334+1025+612

Xem đáp án

334+1025+612=154+25+12=7520+820+1020=9320


Câu 2:

Tính:
412583

Xem đáp án

412583=47583=601521154015=115


Câu 3:

Tính:

512+15182,25

Xem đáp án

512+15182,25=512+231894=1536+46368136=2518


Câu 4:

Tính:

0,6491615

Xem đáp án

0,6491615=35+491615=2745+20454845=119


Câu 5:

Tính:

123+3412+216

Xem đáp án

123+3412+216=53+3412+136=2012+912612+2612=34


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận