Trắc nghiệm Bài tập lý thuyết Góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng có đáp án

  • 2462 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho hình vẽ:

A4^ và B2^ là cặp góc:

Xem đáp án


Câu 2:

Chọn đáp án đúng

Cho hình vẽ:

Hãy chọn đáp án đúng

Xem đáp án


Câu 3:

Cho hình vẽ:

Kể tên các cặp góc đồng vị

Xem đáp án


Câu 4:

Chọn đáp án đúng

Cho hình vẽ:

Các cặp góc trong cùng phía là:

Xem đáp án


Câu 5:

Chọn đáp án đúng

Nếu một đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b, trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bẳng nhau thì:

Xem đáp án

Nếu một đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b, trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bẳng nhau thì: hai góc đồng vị bằng nhau.

Chọn B 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận