Trắc nghiệm Cộng, trừ đa thức có đáp án (Vận dụng)

  • 1660 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho P=xyz+x2y2z2+...+x2020y2020z2020. Tính P biết x=y=1; z=-1.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là B.

Thay x=y=1; z=-1 vào biểu thức P ta có:

P=1.1.-1+12.12.-12+13.13.-13+...+12020.12020.-12020=-1+1+-1+1+...+-1+1=0


Câu 2:

Tính giá trị của đa thức C=xy+x2y2+x3y3+...+x100y100 tại x=-1; y=-1.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là C.

Thay x=-1; y=-1 vào biểu thức C ta có:

C=-1.-1+-12.-12+-13.-13+...+-1100.-1100C=1+1+1+...+1+1=100.1=100


Câu 3:

Tính giá trị của đa thức C=xy+x2y2+x3y3+...+x100y100 tại x=-1; y=1.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là C.

Thay x=-1; y =1 vào đa thức C ta được:

C=-1.1+-12.12+-13.13+...+-1100.1100C=-1+1+-1+1+...+-1+1C=0


Câu 4:

Cho a,b,c là những hằng số và a+b+c=2020. Tính giá trị của đa thức P=ax4y4+bx3y+cxy tại x=-1; y=-1.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là B.

Thay x=-1; y=-1 vào biểu thức P ta được:

P=a.-14.-14+b.-13.-1+c.-1.-1P=a+b+c=2020

Vậy P = 2020.


Câu 5:

Cho a, b, c là những hằng số và a+2b+3c=2200. Tính giá trị cuuar biểu thức P=ax2y2-2bx3y4+3cx2y tại x=-1; y=1.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là B.

Thay x=-1; y=1 vào biểu thức P ta có:

P=a.-12.12-2b.-13.14+3c.-12.1=a+2b+3c=2200.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận