Trắc nghiệm Cộng, trừ số hữu tỉ có đáp án (Thông hiểu)

  • 3105 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 23+45?

Xem đáp án

Đáp án A

23+45=1015+1215=2215


Câu 2:

Kết quả của phép tính 12+16?

Xem đáp án

Đáp án A

12+16=1.32.3+16=36+16=3+16=46=23


Câu 3:

Chọn kết luận đúng nhất về kết quả của phép tính -213+-1126?

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có:

-213+-1126=-2.213.2+-1126=-426+-1126=-4+-1126=-1526

Do đó kết quả là số hữu tỉ âm.


Câu 4:

Chọn kết luận đúng nhất về kết quả của phép tính 512+-724?

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có:

512+-724=5.212,2+-724=1024+-724=10+-724=324=18>0

Do đó kết quả là số hữu tỉ dương.


Câu 5:

2312 là kết quả của phép tính:

Xem đáp án

Đáp án A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

3 năm trước

Nhu Tran

Bình luận


Bình luận