Trắc nghiệm Đa thức có đáp án (Nhận biết)

  • 2490 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Cho các biểu thức  3x+7+3x; -13x2y1+x+2y; 3x2+6x+1;x2-2z+a3x+1 (a là hằng số). Có bao nhiêu đa thức trong các biểu thức trên?

Xem đáp án

Các biểu thức 3x+7+3x; x2-2z+a3x+1 đều chứa biến ở mẫu nên không phải là đa thức

Có 2 đa thức là  -13x2y1+x+2y; ;3x2+6x+1

Đáp án cần chọn là A


Câu 2:

Cho các biểu thức x-3+2x; x4+3x; xyz+az2; axby+cz;xx2+1+2x (a là hằng số). Có bao nhiêu đa thức trong các biểu thức trên?

Xem đáp án

Các biểu thức x-3+2x; xx2+1+2x đều chứa biến ở mẫu nên không phải là đa thức

Có ba đa thức là x4+3x; xyz+az2; ax(by+cz)

Đáp án cần chọn là C


Câu 4:

Sắp xếp đa thức 4x2+x+7x4-4x3-12x5 theo lũy thừa tăng dần của biến x

Xem đáp án


Câu 5:

Bậc của đa thức xy+xy5+x5yz là

Xem đáp án

Bậc của đa thức xy+xy5+x5yz là 5 + 1 + 1 = 7

Đáp án cần chọn là B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

thủy trần
20:14 - 20/05/2021

khó