Trắc nghiệm Đa thức có đáp án (Thông hiểu)

  • 2498 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Thu gọn đa thức 4x2y+6x3y2-10x2y+4x3y2 ta được

Xem đáp án


Câu 2:

Thu gọn đa thức 2x4y-4y5+5x4y-7y5+x2y2-2x4y ta được

Xem đáp án


Câu 3:

Thu gọn và tìm bậc của đa thức 12xyz-3x5+y4+3xyz+2x5 ta được

Xem đáp án


Câu 4:

Thu gọn và tìm bậc của đa thức Q=x2y+4x.xy-3xz+x2y-2xy+3xz ta được

Xem đáp án


Câu 5:

Giá trị của đa thức 4x2y-23xy2+5xy-x tại x=2;y=13 là

Xem đáp án

Thay x=2;y=13 vào đa thức 4x2y-23xy2+5xy-x ta đượcĐáp án cần chọn là A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Sơn Kamado
21:39 - 26/05/2021

đề bài câu 9 sai rồi