Trắc nghiệm Đa thức có đáp án (Vận dụng)

  • 2383 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cho A=3x3y2+2x2y-xy và B=4xy-3x2y+2x3y2+y2

Tính A+B

Xem đáp án


Câu 2:

Cho A=3x3y2+2x2y-xy và B=4xy-3x2y+2x3y2+y2 Tính A - B

Xem đáp án


Câu 3:

Cho A=4x2+2y2x-3z3+5 và B=-4z3+8+3y2x-5x4 Tính A-B

Xem đáp án


Câu 4:

Tìm đa thức A sao cho A+x3y-2x2y+x-y=2y+3x+x2y

Xem đáp án


Câu 5:

Tìm đa thức A sao cho A-5x4-2y3+3x2-5y+12=6x3+2y3-y-1

Xem đáp án


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận