Trắc nghiệm Đa thức một biến có đáp án (Nhận biết)

  • 2833 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Đa thức nào dưới đây là đa thức một biến.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là B.

Đa thức x3-2x2+3 là đa thức một biến.


Câu 2:

Đa thức nào dưới đây là đa thức một biến.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là A.

Đa thức x2+x34+x là đa thức một biến.


Câu 3:

Sắp xếp đa thức 6x3+5x4-8x6-3x2+4 theo lũy thừa giảm dần của biến ta được:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là A.

Ta có: 6x3+5x4-8x6-3x2+4=-8x6+5x4+6x3-3x2+4.


Câu 4:

Sắp xếp đa thức 1-7x7+5x4-3x5+9x6 theo lũy thừa gaimr dần của biến ta được:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là A.

Ta có: 1-7x7+5x4-3x5+9x6=-7x7+8x6-3x5+5x4+1.


Câu 5:

Sắp xếp đa thức 7x12-8x10+x11-x5+6x6+x-10 theo lũy thừa tăng dần của biến ta được:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là D.

Ta có:

7x12-8x10+x11-x5+6x6+x-10=-10+x-x5+6x6-8x10+x11+7x12


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận