Trắc nghiệm Định lí Pi-ta-go có đáp án (Nhận biết)

  • 2037 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Cho tam giác ABC vuông tại B khi đó:

Xem đáp án

Vì tam giác ABC vuông tại B nên theo định lí Pytago có:

AB2+BC2=AC2

Đáp án cần chọn là A


Câu 2:

Cho tam giác MNP vuông tại P khi đó:

Xem đáp án

Vì Cho tam giác MNP vuông tại P nên theo định lí Pytago có:

MN2=NP2+MP2

Đáp án cần chọn là D


Câu 3:

Phát biểu nào dưới đây là đúng về định lý Py – ta – go

Xem đáp án

Định lý Py – ta – go được phát biểu như sau:

Trong một tam giác vuông, tổng bình phương hai cạnh góc vuông bằng bình phương cạnh huyền.

Đáp án cần chọn là D


Câu 4:

Cho tam giác MNP thỏa mãn MN2=MP2-NP2, khi đó:

Xem đáp án

Xét MN2=MP2NP2MN2+NP2=MP2

Theo định lý Py – ta – go đảo, ta có tam giác MNP vuông tại N.

Đáp án cần chọn là B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận