Trắc nghiệm Đồ thị của hàm số y=ax ( a # 0) có đáp án ( nhận biết )

  • 1930 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Đồ thị hàm số y=ax (a 0) là:

Xem đáp án

Theo định nghĩa  đồ thị hàm số y = ax là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Đồ thị hàm số y=ax (a 0) là... đi qua gốc tọa độ : Cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống là:

Xem đáp án

Theo định nghĩa  đồ thị hàm số y = ax là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Đồ thị hàm số y = -4x nằm ở góc phần tư nào trong hệ trục tọa độ

Xem đáp án

Ta có đồ thị hàm số y = -4x là đường thẳng đi qua hai điểm O(0;0); A(-1;4) như hình vẽ

Nên đồ thị hàm số y = -4x thuộc góc phần tư thứ hai và thứ tư

Đáp án cần chọn là B


Câu 4:

Đồ thị hàm số y = 2,5x nằm ở góc phần tư nào trong hệ trục tọa độ

Xem đáp án

Đồ thị hàm số y = 2,5x có a = 2,5> 0 nên đồ thị hàm số y = 2,5x nằm ở góc phần tư thứ nhất và thứ ba.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Cho hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ sau:

Tìm f(-2), f(1)

Xem đáp án

Từ đồ thị hàm số ta có f(−2) = 1; f(1) = 2

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

THCS Yên Hòa - Lớp 7A12 Lê Mai Hiền Anh
18:29 - 07/12/2021

tuyệt lắm