Trắc nghiệm Đồ thị của hàm số y=ax ( a#0) có đáp án ( Thông hiểu)

  • 1444 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Điểm thuộc đồ thị hàm số y = -2x là

Xem đáp án

Thay tọa độ các điểm M,N,P  vào hàm số đều không thỏa mãn, chỉ có điểm Q(−1;2) thỏa mãn vì: 2 = −2.(−1)

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận