Trắc nghiệm Đơn thức có đáp án (Nhận biết)

  • 2769 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Trong các biểu thức đại số sau, biểu thức nào không phải đơn thức?

Xem đáp án

Biểu thức 5x +9 không phải là đơn thức

Đáp án cần chọn là B


Câu 2:

Trong các biểu thức đại số sau, biểu thức nào không phải đơn thức?

Xem đáp án

Biểu thức x−2 không phải đơn thức.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Trong các biểu thức đại số sau, biểu thức nào đơn thức?

Xem đáp án

Biểu thức -15x4y5 là đơn thức

Đáp án cần chọn là B


Câu 4:

Trong các biểu thức đại số sau, biểu thức nào đơn thứ?

Xem đáp án

Biểu thức xy22 là đơn thức

Đáp án cần chọn là C


Câu 5:

Tìm hệ số trong đơn thức 13ab2xy với a,b là hằng số

Xem đáp án

Đơn thức 13ab2xy với a,b là hằng số có hệ số là 13ab2

Đáp án cần chọn là C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

vã OTP
19:02 - 29/03/2022

hello:>>>

Ảnh đính kèm