Trắc nghiệm Hai đường thẳng song song có đáp án ( Nhận biết)

  • 2675 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hai đường thẳng song song là:

Xem đáp án

Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung.

Đáp án cần chọn là C.


Câu 2:

Đường thẳng c cắt đường thẳng a, b và trong các cặp góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:

Xem đáp án

Đường thẳng c cắt đường thẳng a, b và trong các cặp góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì ab.

Đáp án cần chọn là A.


Câu 3:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

Hai đường thằng song song nếu có một cặp góc trong cùng phía ...............................

Xem đáp án

Hai đường thằng song song nếu có một cặp góc trong cùng phía “ bù nhau”.

Đáp án cần chọn là A.


Câu 4:

Phát biểu nào dưới đây là đúng

Xem đáp án

Hai đường thẳng song song có cặp góc so le trong, đồng vị bằng nhau, trong cùng phía bù nhau.

Đáp án cần chọn là C.


Câu 5:

Chọn câu đúng trong các câu sau: Trong mặt phẳng

Xem đáp án

Hai đường thẳng song song (trong mặt phẳng) là hai đường thẳng không có điểm chung.

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận