Trắc nghiệm Hai đường thẳng vuông góc có đáp án ( Nhận biết )

  • 2483 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Hai đường thẳng aa' và bb' vuông góc với nhau tại O. Hãy chỉ ra câu sai trong các câu sau:

Xem đáp án


Câu 2:

Hai góc xOy^  và x'Oy'^ đối đỉnh và xOy^=90o. Chọn câu đúng nhất

Xem đáp án


Câu 3:

Hãy chọn câu đúng trong các câu sau

Xem đáp án

Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Hãy chọn câu sai trong các câu sau

Xem đáp án

Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau nên A, C đúng.

Đường trung trực của đoạn thẳng là đường vuông góc với đoạn thẳng ấy tại trung điểm của nó (D đúng).

Hai đường thẳng cắt nhau thì chưa chắc vuông góc nên B sai.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Đường trung trực của một đoạn thẳng là

Xem đáp án

Đường trung trực của đoạn thẳng là đường vuông góc với đoạn thẳng ấy tại trung điểm của nó.

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận