Trắc nghiệm Hai góc đối đỉnh có đáp án ( Nhận biết )

  • 739 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 5:

Phát biểu nào dưới đây là đúng:

Xem đáp án

Hai góc đối đỉnh là hai góc có chung đỉnh và mỗi cạnh của góc này là tia đối của mỗi cạnh của góc kia.

Đáp án cần chọn là D.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận