Trắc nghiệm Khái niệm về biểu thức đại số có đáp án (Thông hiểu)

  • 2200 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Nam mua 10 quyển vở, mỗi quyển giá x đồng và hai bút bi, mỗi chiếc giá y đồng. Biểu thức biểu thị số tiền Nam phải trả là

Xem đáp án

Số tiền Nam phải trả cho 10 quyển vở là 10x (đồng)

Số tiền Nam phải trả cho 2 chiếc bút bi là 2y (đồng)

Nam phải trả tất cả số tiền là 10x + 2y (đồng)

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Mệnh đề : "Tổng của hai số hữu tỉ nghịch đảo của nhau" được biểu thị bởi

Xem đáp án

Gọi số hữu tỉ bất kì là a0 thì số nghịch đảo của nó là 1a

Mệnh đề: “Tổng của hai số hữu tỉ nghịch đảo của nhau” được biểu thị bởi a+1a

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Viết biểu thức tính bình phương cạnh huyền của một tam giác vuông có hai cạnh góc vuông a và b

Xem đáp án

Giả sử độ dài cạnh huyền của tam giác vuông là 

Áp dụng định lí Pytago vào tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là a và b ta có: c2=a2+b2

Vậy biểu thức tính bình phương cạnh huyền của một tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là a và b là a2+b2

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Biểu thức n(n+1)(n+2) với n là số nguyên, được phát biểu là:

Xem đáp án

Với số nguyên n thì ba số n(n+1)(n+2) là ba số nguyên liên tiếp.

Biểu thức n(n+1)(n+2) với n là số nguyên, được phát biểu là tích của ba số nguyên liên tiếp .

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Biểu thức 2n(2n-2)(2n+2) với n là số nguyên, được phát biểu là:

Xem đáp án

Với số nguyên n thì 2n là một số chẵn, ba số 2n(2n-2)(2n+2) là ba số chẵn liên tiếp.

Biểu thức 2n(2n-2)(2n+2) với n là số nguyên, được phát biểu là tích của ba số chẵn liên tiếp.

Đáp án cần chọn là: C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

2 năm trước

Nhu Tran

hay, đã giúp tôi vượt

Bình luận


Bình luận