Trắc nghiệm Khái niệm về biểu thức đại số có đáp án (Vận dụng)

  • 2523 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 5 phút

Câu 1:

Một bể đang chứa 480 lít nước, có một vòi chảy được  x lít. Cùng lúc đó một vòi khác chảy từ bể ra. Một phút lượng nước chảy ra bằng 14 lượng nước chảy vào. Hãy biểu thị lượng nước trong bể sau khi đồng thời mở cả hai vòi trên sau a phút

Xem đáp án

Lượng nước chảy vào bể trong aa phút là a.x (lít)

Lượng nước chảy ra trong aa phút là 14axlít (lít)

Vì ban đầu bể đang chứa 480 lít nên lượng nước có trong bể sau aa phút là

480+ax-14ax=480+34axlít (lít)

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Một bể đang chứa 120 lít nước, có một vòi chảy vào bể mỗi phút chảy được  x lít. Cùng lúc đó một vòi khác chảy từ bể ra. Một phút lượng nước chảy ra bằng 12 lượng nước chảy vào. Hãy biểu thị lượng nước trong bể sau khi đồng thời mở cả hai vòi trên sau a phút

Xem đáp án

Lượng nước chảy vào bể trong a phút là a.x (lít)

Lượng nước chảy ra trong a phút là 12ax (lít)

Vì ban đầu bể đang chứa 120 lít nước nên lượng nước có trong bể sau a phút là:

120+ax-12ax=120+12ax (lít).

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Viết biểu thức đại số biểu thị tổng quãng đường đi được của một người, biết rằng người đó đi bộ trong x giờ với vận tốc 4 km/giờ và sau đó đi bằng xe đạp trong y giờ với vận tốc 18 km/giờ

Xem đáp án

Quãng đường mà người đó đi bộ là : 4.x = 4x (km)

Quãng đường mà người đó đi bằng xe đạp là: 18.y = 18y (km)

Tổng quãng đường đi được của người đó là: 4x + 18y (km)

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Viết biểu thức đại số biểu thị tổng quãng đường đi được của một người, biết người đó đi xe buýt trong x giờ với vận tốc 30 km/giờ và sau đó đi bộ trong y giờ với vận tốc 5 km/giờ

Xem đáp án

Quãng đường người đó đi bằng xe buýt là: 30.x = 30x (km).

Quãng đường người đó đi bộ là: 5.y = 5y (km).

Tổng quãng đường người đó đi được là: 30x + 5y (km)

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Minh mua 4 cuốn sách Toán mỗi cuốn giá x và 3 cuốn sách Văn mỗi cuốn giá y đồng. Biểu thức biểu thị số tiền Minh phải trả là

Xem đáp án

Số tiền Minh phải trả cho 4 cuốn sách Toán là 4x (đồng)

Số tiền Minh phải trả cho 3 cuốn sách Văn là 3y (đồng)

Minh phải trả tất cả số tiền là 4x + 3y (đồng)

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận