Trắc nghiệm Làm tròn số có đáp án (Nhận biết)

  • 2448 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Làm tròn số 69,283 đến chữ số thập phân thứ hai ta được:

Xem đáp án

Đáp án A

Vì số 69,283 có chữ số thập phân thứ ba là 3 < 5 nên làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai ta được 69,283 ≈ 69,28


Câu 2:

Làm tròn số 10,2375 đến chữ số thập phân thứ ba ta được:

Xem đáp án

Đáp án B

Vì số 10,2375 có chữ số thập phân thứ tư là 5 = 5 nên số 10,2375làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba ta được 10,2375 ≈ 10,238


Câu 3:

Làm tròn số 0,158 đến chữ số thập phân thứ nhất ta được:

Xem đáp án

Đáp án D

Vì số 0,158 có chữ số thập phân thứ hai là 5 ≥ 5 nên khi làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất ta được 0,158 ≈ 0,2


Câu 4:

Làm tròn số 1,103 đến chữ số thập phân thứ nhất ta được:

Xem đáp án

Đáp án D

Vì số 1,103 có chữ số thập phân thứ hai là 0 < 5 nên khi làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất ta được 1,103  ≈ 1,1.


Câu 5:

Làm tròn số 60,996 đến hàng đơn vị ta được:

Xem đáp án

Đáp án B

Vì số 60,996 có chữ số thập phân thứ nhất là 9 > 5 nên làm tròn đến hàng đơn vị ta được 60,996 ≈ 61


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận