Trắc nghiệm Làm tròn số có đáp án (Thông hiểu)

  • 1643 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 5 phút

Câu 1:

Có 21292 người ở lễ hội ẩm thực . Hỏi lễ hội có khoảng bao nhiêu nghìn người?

Xem đáp án

Đáp án B

Từ yêu cầu đề bài ta sẽ làm tròn số 21292 đến hàng nghìn.

Vì số 21292 có chữ số hàng trăm là 2 < 5 nên làm tròn số này đến hàng nghìn ta được 21292 ≈ 21000

Vậy lễ hội có khoảng 21000 người.


Câu 2:

Có 76520 người ở một quận . Hỏi quận đó có khoảng bao nhiêu nghìn người?

Xem đáp án

Đáp án B

Từ yêu cầu đề bài ta sẽ làm tròn số 76520 đến hàng nghìn.

Vì số 76520 có chữ số hàng trăm là 5 ≥ 5 nên làm tròn số này đến hàng phần nghìn ta được 76520 ≈ 77000..

Vậy lễ hội có khoảng 77000 người.


Câu 3:

Kết quả của phép tính 7,8.5,2 + 21,7.0,8 sau khi được ước lượng là

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có 7,8 ≈ 8 ; 5,2 ≈ 5 ; 21,7 ≈ 20 ; 0,8 ≈ 1

Nên 7,8.5,2+21,7.0,8 ≈ 8.5+ 20.1 = 60


Câu 4:

Kết quả của phép tính 2,3.10,8 - 5,1.4,7 sau khi được ước lượng là

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có: 2,3 ≈ 2 ; 10,8 ≈ 10 ; 5,1 ≈ 5 ; 4,7≈ 5

Nên 2,3.10,8 −5,1.4,7 ≈ 2.10−5.5 = 20−25 = −5


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận