Trắc nghiệm Làm tròn số có đáp án (Vận dụng)

  • 2515 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Thực hiện phép tính (4,375 + 5,2) - (6,452 - 3,55) rồi làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ 2, ta được kết quả là:

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có (4,375 + 5,2) − (6,452 − 3,55) = 9,575 − 2,902 = 6,673

Kết quả được làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai: 6,673 ≈ 6,67..


Câu 2:

Thực hiện phép tính (11,253 + 2,5) - (7,253 - 2,55) rồi làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất, ta được kết quả là:

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có: (11,253  + 2,5) − (7,253 − 5,25) = 13,753 − 2,003 = 11,75

Kết quả được làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất là: 11,75 ≈ 11,8


Câu 3:

Kết quả của phép tính 7,5432 +1,37+ 5,163 +0,16 sau khi làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất là:

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có 7,5432 + 1,37 + 5,163 + 0,16

= 8,9132 + 5,163 + 0,16 = 14,0762 + 0,16 = 14,2362

Làm tròn kết quả 14,2362 đến chữ số thập phân thứ nhất: 14,2362 ≈ 14,2.


Câu 4:

Kết quả của phép tính 7,7,118 + 9,52 - 8,7 + 2,21 sau khi làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai là:

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có: 7,118 +9,52−8,7 + 2,21 = 16,638−8,7 + 2,21 = 7,938 + 2,21 = 10,148

Làm tròn kết quả 10,148 đến chữ số thập phân thứ hai: 10,148  ≈ 10,15.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận