Trắc nghiệm Lũy thừa của một số hữu tỉ có đáp án (Nhận biết)

  • 2374 lượt thi

  • 3 câu hỏi

  • 5 phút

Câu 1:

Chọn câu sai. Với hai số hữu tỉ a,b và các số tự nhiên m,n ta có:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Chọn câu sai:

Xem đáp án

Đáp án B

+ Khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và cộng hai số mũ nên A đúng.

+ Khi tính lũy thừa của một lũy thừa, ta giữ nguyên cơ số và nhân hai số mũ nên B sai.

+ Lũy thừa của một thương bằng thương các lũy thừa  nên C đúng.

+ Lũy thừa của một tích bằng tích các lũy thừa nên D đúng.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận