Trắc nghiệm Lũy thừa của một số hữu tỉ có đáp án (Thông hiểu)

  • 2866 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Tính 233

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Tính -134

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Chọn câu sai:

Xem đáp án

Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Hồng Trương
15:21 - 09/06/2021

Câu 13 sai vì đáp án không phải 1/18