Trắc nghiệm Số thực có đáp án (Thông hiểu)

  • 2141 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần : -12;0,5;-34;-2-34;45

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần : -15;13;0,5;-14;2;5

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Nếu x2 = 7 thì x bằng:

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Nếu x2 = 11 thì x bằng:

Xem đáp án

Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận