Trắc nghiệm Số trung bình cộng có đáp án (Nhận biết)

  • 2257 lượt thi

  • 3 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Một cửa hàng đem cân một số bao gạo (đơn vị kilogam), kết quả được ghi lại ở bảng sau:

 

Mốt của dấu hiệu là

Xem đáp án

Mốt của dấu hiệu là giá trị có tần số lớn nhất. Do đó M0=55.

Chọn đáp án D


Câu 2:

Cho bảng tần số thống kê Kết quả nhảy cao của một học sinh. Hãy cho biết?

 Dấu hiệu của số liệu là gì?

Xem đáp án

Dấu hiệu là kết quả nhảy cao của một học sinh.

Đáp án cần chọn là C


Câu 3:

Cho bảng tần số thống kê Kết quả nhảy cao của một học sinh. Hãy cho biết?

Mốt của dấu hiệu là gì?

Xem đáp án

Mốt của dấu hiệu là M0=100.

Đáp án cần chọn là D.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận