Trắc nghiệm Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai có đáp án (Nhận biết)

  • 2258 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Chọn câu đúng

Xem đáp án

Đáp án B

Số dương a có đúng hai căn bậc hai là a-a


Câu 2:

Chọn câu đúng

Xem đáp án

Đáp án C

Số dương a có đúng hai căn bậc hai là a và -a


Câu 3:

Chọn câu đúng. Nếu số x thỏa mãn x2 = a thì:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

32 = ... nên  = 3 . Hai số thích hợp điền vào chỗ trống lần lượt là :

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: Vì 32 = 9 nên 9 = 3

Nên hai số cần điền là 9 và 9


Câu 5:

52 = b nên b = a. Hai số a, b thích hợp điền vào chỗ trống lần lượt là :

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: 52 = 25 nên 25 = 5

Do đó hai số cần điền là a = 5 và b = 25


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận