Trắc nghiệm Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai có đáp án (Thông hiểu)

  • 2254 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Tính 49

Xem đáp án

Đáp án D

72=49 nên 49=7


Câu 2:

Tính 81

Xem đáp án

Đáp án B

92=81 nên 81=9


Câu 3:

Chọn câu sai:

Xem đáp án

Đáp án D

Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x2=a. Do đó không tồn tại căn bậc hai của số âm nên đáp án D sai.


Câu 4:

Chọn câu đúng:

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

So sánh hai số 9.16 và 9.16

Xem đáp án

Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận