Trắc nghiệm Thu thập số liệu thống kê, tần số có đáp án (Nhận biết)

  • 2909 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 3:

Năng suất lúa (tính theo tạ/ ha) của 30 thửa ruộng chọn tùy ý của xã A được cho bởi bảng sau:

 

Dấu hiệu ở đây là

Xem đáp án

Dấu hiệu là năng suất lúa tính theo tạ/ha của mỗi thửa ruộng.

Đáp án cần chọn là: A

 


Câu 4:

Điểm thi môn toán của lớp 7A được ghi bởi bảng sau:

 

Dấu hiệu điều tra ở đây là :

Xem đáp án

Điểm thi môn Toán của mỗi học sinh lớp 7A

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận