Trắc nghiệm Thu thập số liệu thống kê, tần số có đáp án (Thông hiểu)

  • 2566 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Số lượng học sinh giỏi của một trường trung học cơ sở được ghi lại bởi bảng dưới đây:

 

Tần số tương ứng của các giá trị 9;10;15 lần lượt là:

Xem đáp án

Tần số tương ứng của các giá trị 9;10;15 lần lượt là 4;4;3.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Số lượng học sinh nữ của một trường trung học cơ sở được ghi lại bởi bảng dưới đây:

 

Tần số tương ứng của các giá trị 15;17;20;24

Xem đáp án

Tần số tương ứng của các giá trị 15;17;20;24 lần lượt là 3;4;2;2

Đáp án cần chọn là: C.


Câu 3:

Điểm thi môn toán của lớp 7A được ghi bởi bảng sau:

 

Có bao nhiêu bạn được điểm dưới trung bình?

Xem đáp án

Có 2  bạn được điểm 4 dưới trung bình

Đáp án cần chọn là: D

 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận