Trắc nghiệm Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau có đáp án (Nhận biết)

  • 1759 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 5 phút

Câu 1:

Chọn câu đúng. Với các điều kiện các phân thức có nghĩa thì

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Chọn câu đúng. Với các điều kiện các phân thức có nghĩa thì từ xy=uv ta có:

Xem đáp án

Đáp án A

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

xy=uv=x+uy+v=x-uy-v


Câu 3:

Chọn câu sai. Với các điều kiện các phân thức có nghĩa thì

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Chọn câu sai . Với các điều kiện các phân thức có nghĩa thì ab=ef=cd ta có:

Xem đáp án

Đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận