Trắc nghiệm Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau có đáp án (Thông hiểu)

  • 2155 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Tìm hai số x; y biết x3=y5 và x + y = -32

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Tìm hai số x ; y biết x4=y-6 và x + y = -50

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Cho 7x  = 4y và y-x = 24. Tìm x; y

Xem đáp án

Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận