Trắc nghiệm Toán 7 Chương 2 Bài 7 (có đáp án): Đồ thị hàm số: y=ax(a khác 0)

  • 1574 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Đồ thị hàm số y = ax (a0) là:

Xem đáp án

Theo định nghĩa  đồ thị hàm số y = ax là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Đồ thị hàm số y=ax (a0) là... đi qua gốc tọa độ : Cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống là:

Xem đáp án

Theo định nghĩa  đồ thị hàm số y = ax là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Điểm thuộc đồ thị hàm số y = -2x là

Xem đáp án

Thay tọa độ các điểm M,N,P  vào hàm số đều không thỏa mãn, chỉ có điểm Q(-1;2) thỏa mãn vì: 2 = (-2).(-1)

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Điểm thuộc đồ thị hàm số y=12x 

Xem đáp án

+ Với M (1;2) ta thay x = 1; y = 2 vào công thức hàm số y=12x ta được 2=12.1 hay 2=12 ( vô lí). Vậy điểm M (1;2) không thuộc đồ thị hàm số

+ Với N (1;4) ta thay x = 1; y = 4 vào công thức hàm số y=12x ta được 4=12.1 hay 4=12(vô lí). Vậy điểm N (1;4) không thuộc đồ thị hàm số

+ Với P (-1;-2) ta thay x = -1; y = -2 vào công thức hàm số y=12x ta được -2=12.-1 hay -2=-12(vô lí). Vậy điểm P (-1;-2) không thuộc đồ thị hàm số

+ Với Q (2;1) ta thay x = 2; y = 1 vào công thức hàm số y=12x ta được 1=12.2 hay 1 = 1 (luôn đúng). Vậy điểm Q (2;1) thuộc đồ thị hàm số y=12x

Đáp án cần chọn là D


Câu 5:

Đồ thị hàm số y = -5x không đi qua điểm

Xem đáp án

Thay M (1;5) vào hàm số y = -5x ta thấy  nên đồ thị hàm số y = -5x không đi qua điểm M (1;5)

Đáp án cần chọn là A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận