Trắc nghiệm Toán 7: Ôn tập chương 1 có đáp án (Nhận biết)

  • 2098 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 5 phút

Câu 1:

Cho |x |= 4 thì:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có: |x |= 4 suy ra x = 4 hoặc x = −4


Câu 3:

Cho đẳng thức 8.9 = 6.12 ta lập được tỉ lệ thức là:

Xem đáp án

Đáp án B

Từ 8.9 = 6.12 ta suy ra 86=129


Câu 4:

49 bằng

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có: 49=72=7


Câu 5:

Làm tròn số 448,578 đến chữ số thập phân thứ nhất

Xem đáp án

Đáp án A

Ta thấy chữ số đầu tiên bị bỏ đi là 7 > 5 nên số 448,578 được tròn đến chữ số thập phân thứ nhất là 448,6


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận