Trắc nghiệm Toán 7: Ôn tập chương 1 có đáp án (Vận dụng)

  • 2819 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 4:

Nhà trường đề ra chỉ tiêu phấn đấu của học kì I đối với học sinh khối 7 là số học sinh giỏi, khá , trung bình , yếu của khối tỉ lệ với 9;11;13;3 và  không có học sinh kém. Biết rằng số học sinh khá nhiều hơn số học sinh giỏi là 20 em. Chọn câu sai. Như vậy, theo tiêu chuẩn nhà trường thì:

Xem đáp án

Đáp án C

Gọi số học sinh giỏi, khá , trung bình, yếu của khối là a , b ,c , d (học sinh a, b, c, d N*)

Theo đề bài ta có: a9=b11=c13=d3 và b - a = 20

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

a9=b11=c13=d3=b-a11-9=202=10

Do đó:

a9=10a=90b11=10b=110c13=10c=130d3=10d=30

Vậy:

Số học sinh giỏi của khối là 90 học sinh

Số học sinh khá của khối là 110 học sinh

Số học sinh trung bình của khối là 130 học sinh

Số  học sinh yếu của khối là 30 học sinh


Câu 5:

Trên một công trường ba đội lao động có tất cả 196 người. Nếu chuyển 13 số người của đội I, 14 số người đội II và 15 số người đội III đi làm việc khác thì số người còn lại của ba đội bằng nhau . Số người ban đầu của đội I; đội II; đội III lần lượt là:

Xem đáp án

Đáp án D

Gọi x ; y ; z lần lượt là số người ban đầu của đội  I ; đội II; đội II (x; y; z ∈ N*)

Nếu chuyển 13 số người của đội I đi làm việc khác thì đội I còn lại 2x3 (người)

Nếu chuyển 14 số người của đội II đi làm việc khác thì đội II còn lại 3y4 (người)

Nếu chuyển 15 số người của đội III đi làm việc khác thì đội III còn lại 4x5 (người)

Vì số người còn lại của ba đội sau khi chuyển là bằng nhau nên 2x3=3y4=4x5

Lại có tổng số người ban đầu của cả ba đội là 196 người nên x+y+z=196

Ta có:

2x3=3y4=4x52x3.12=3y4.12=4x5.12x18=y16=z15

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có

x18=y16=z15=x+y+z18+16+15=19649=4

Suy ra x = 18.4 = 72 ; y = 4.16 = 64 ; z = 4.15 = 60

Vậy số người ban đầu của đội I; đội II; đội III lần lượt là 72 người; 64 người và 60 người.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Tôi Đây
10:04 - 10/11/2021

bên này là nhân bên kia là cộng mà sao so sánh được á?