Trắc nghiệm Toán 7: Ôn tập chương 4 có đáp án (Nhận biết)

  • 1104 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Có bao nhiêu đơn thức trong các biểu thức sau:

-x25y2x2; 2+xy3;-x36y; xy2z; xyzx-1

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là D.

Các đơn thức -x25y2x2; -x36y; xy2z

Vậy có ba đơn thức tìm được.


Câu 2:

Đơn thức đồng dạng với đơn thức 2x3y4 là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là B.

Đơn thức đồng dạng với đơn thức 2x3y4 là -14x3y4.


Câu 3:

Bậc của đa thức x3y2-xy5+7xy-9

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là D.

x3y2 có bậc là 5; -xy5 có bậc là 6; 7xy có bậc là 2 và 9 có bậc là 0.

Vậy bậc của x3y2-xy5+7xy-9 là 6.


Câu 4:

Hệ số của đơn thức 2 axyz2 với a là hằng số.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là C.

Vì a là hằng số nên hệ số của đơn thức 2axyz2 là 2a.


Câu 5:

Biểu thức đại số là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B.

Biểu thức đại số là biểu thức bao gồm các phép toán trên các số (kể cả những chữ đại diện cho số).


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận