Trắc nghiệm Toán 7: Ôn tập chương 4 có đáp án (Nhận biết)

  • 1963 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Có bao nhiêu đơn thức trong các biểu thức sau:

-x25y2x2; 2+xy3;-x36y; xy2z; xyzx-1

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là D.

Các đơn thức -x25y2x2; -x36y; xy2z

Vậy có ba đơn thức tìm được.


Câu 2:

Đơn thức đồng dạng với đơn thức 2x3y4 là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là B.

Đơn thức đồng dạng với đơn thức 2x3y4 là -14x3y4.


Câu 3:

Bậc của đa thức x3y2-xy5+7xy-9

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là D.

x3y2 có bậc là 5; -xy5 có bậc là 6; 7xy có bậc là 2 và 9 có bậc là 0.

Vậy bậc của x3y2-xy5+7xy-9 là 6.


Câu 4:

Hệ số của đơn thức 2 axyz2 với a là hằng số.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là C.

Vì a là hằng số nên hệ số của đơn thức 2axyz2 là 2a.


Câu 5:

Biểu thức đại số là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B.

Biểu thức đại số là biểu thức bao gồm các phép toán trên các số (kể cả những chữ đại diện cho số).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận