Trắc nghiệm Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc - cạnh - góc (g.c.g) có đáp án (Nhận biết)

  • 2402 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Cho tam giác ABC và tam giác NPM có BC=PM; B^=P^. Cần thêm một điều kiện gì để tam giác MPN và tam giác CBA bằng nhau theo trường hợp góc - cạnh- góc?

Xem đáp án

Áp dụng trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác ta thấy cần thêm một điều kiện về góc kề cạnh đó C^=M^

Đáp án cần chọn là C


Câu 2:

Cho tam giác ABC và tam giác DEF có BC=FE;B^=F^. Cần thêm một điều kiện gì để tam giác ABC và tam giác DFE bằng nhau theo trường hợp góc - cạnh- góc?

Xem đáp án

Áp dụng trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác ta thấy cần thêm một điều kiện về góc kề cạnh đó C^=E^

Đáp án cần chọn là C


Câu 3:

Cho tam giác ABC và MNP có A^=M^,B^=N^. Cần thêm một điều kiện gì để tam giác ABC và tam giác MNP bằng nhau theo trường hợp góc - cạnh- góc?

Xem đáp án

Ta thấy hai tam giác ABC và MNP có hai yếu tố về góc A^=M^,B^=N^

Để tam giác ABC và tam giác MNP bằng nhau theo trường hợp góc - cạnh- góc thì cần thêm điều kiện về cạnh kề hai góc đã cho đó là AB=MN

Đáp án cần chọn là B


Câu 4:

Cho tam giác IKQ và MNP có I^=M^,K^=P^. Cần thêm một điều kiện gì để tam giác IKQ và tam giác MNP bằng nhau theo trường hợp góc - cạnh- góc?

Xem đáp án

Ta thấy hai tam giác IQK và MNP có hai yếu tố về góc I^=M^,K^=P^

Để tam giác IQK và tam giác MNP bằng nhau theo trường hợp góc - cạnh- góc thì cần thêm điều kiện về cạnh kề hai góc đã cho đó là IK=MP

Đáp án cần chọn là B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận