Trắc nghiệm Từ vuông góc đến song song có đáp án ( Nhận biết )

  • 2301 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 4:

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống: Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì chúng...

Xem đáp án

Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống: Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng...

Xem đáp án

Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận