Bài tập: Cộng, trừ đa thức một biến có đáp án

  • 2065 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Tìm hai đa thức P(x) và Q(x) sao cho P(x) + Q(x) = x2 + 1

Xem đáp án

Ta có với P(x) = x2 - x; Q(x) = x + 1

P(x) + Q(x) = x2 - x + x + 1 = x2 + 1

Chọn đáp án D


Câu 2:

Cho f(x) = x5 - 3x4 + x2 - 5g(x) = 2x4 + 7x3 - x2 + 6. Tìm hiệu f(x) - g(x) rồi sắp xếp kết quả theo lũy thừa tăng dần của biến ta được:

Xem đáp án

Ta có

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Sắp xếp theo lũy thừa tăng dần của biến ta được

-11 + 2x2 - 7x3 - 5x4 + x5

Chọn đáp án B


Câu 3:

Cho p(x) = 5x4 + 4x3 - 3x2 + 2x - 1q(x) = -x4 + 2x3 - 3x2 + 4x - 5

Tính p(x) + q(x) rồi tìm bậc của đa thức thu được

Xem đáp án

Ta có p(x) + q(x)

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Bậc của đa thức p(x) + q(x) = 4x4 + 6x3 - 6x2 + 6x - 6 là 4

Chọn đáp án C


Câu 4:

Tìm đa thức h(x) biết f(x) - h(x) = g(x) biết

f(x) = x2 + x + 1; g(x) = 4 - 2x3 + x4 + 7x5

Xem đáp án


Câu 5:

Tìm hệ số cao nhất của đa thức k(x) biết f(x) + k(x) = g(x) và f(x) = x4 - 4x2 + 6x3 + 2x - 1; g(x) = x + 3

Xem đáp án

Nhận thấy số hạng có lũy thừa cao nhất của biến là -x4 nên hệ số cao nhất là -1

Chọn đáp án A


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

đatsoicon nguyễn

Bình luận


Bình luận

hồ thị yến nhi
21:16 - 02/05/2021

em thấy mik còn khá là tệ trong việc cộng trừ đa thức