Bài tập: Đơn thức có đáp án

  • 2563 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Trong các biểu thức đại số sau, biểu thức nào không phải đơn thức?

Xem đáp án

Biểu thức 5x + 9 không phải đơn thức vì biểu thức này chứa phép cộng giữa các biến.

Chọn đáp án B


Câu 2:

Trong các biểu thức đại số sau, biểu thức nào là đơn thức?

Xem đáp án

Biểu thức -15x4y5 là đơn thức vì nó chỉ chứa tích của một số với biến.

Các biểu thức ở các đáp án A, C, D không phải là đơn thức vì các biểu thức này chứa phép cộng giữa các biến.

Chọn đáp án B


Câu 3:

Sau khi thu gọn đơn thức 2.(-3.x3.y)y2 ta được đơn thức

Xem đáp án

Ta có 2.(-3x3y).y2 = 2.(-3)x3.y.y2 = -6x3y3

Chọn đáp án A


Câu 4:

Tính giá trị của đơn thức 5.x4.y2.z3 tại x = -1, y = -1, z = -2

Xem đáp án

Thay x = -1, y = -1, z = -2 vào đơn thức 5.x4.y2.z3 ta được 5.-14.-12.-23 = -40

Chọn đáp án C


Câu 5:

Tìm hệ số trong đơn thức -36a2.b2.x2.y3 với a, b là hằng số

Xem đáp án

Đơn thức -36a2.b2.x2.y3 với a, b là hằng số có hệ số là -36a2.b2

Chọn đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận