Bài tập: Khái niệm về biểu thức đại số có đáp án

  • 3641 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Biểu thức đại số là:

Xem đáp án

Biểu thức bao gồm các phép toán trên các số (kể cả những chữ đại diện cho số )

Chọn đáp án B


Câu 2:

 Cho a, b là các hằng số . Tìm các biến trong biểu thức đại số x(a2 - ab + b2 + y)

Xem đáp án

Biểu thức x(a2 - ab + b2 + y) có các biến là x, y

Chọn đáp án C


Câu 3:

Viết biểu thức đại số biểu thị “ Nửa hiệu của hai số a và b ”

Xem đáp án

Nửa hiệu của hai số a và b là (1/2)(a - b)

Chọn đáp án B


Câu 4:

Mệnh đề: “ Tổng các lập phương của hai số a và b ” được biểu thị bởi

Xem đáp án

Tổng các lập phương của hai số a và b là a3 + b3

Chọn đáp án A


Câu 5:

Biểu thức a - b3 được phát biểu bằng lời là:

Xem đáp án

Biểu thức a - b3 được phát biểu bằng lời là “hiệu của a và lập phương của b ”

Chọn đáp án C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Thu Hiền

Cũm cóa phần trọng tâm nhưngggg...

Bình luận


Bình luận